โปสเตอร์: นกชายเลนปากช้อน

สถานภาพและข้อมูลของนกชายเลนปากช้อน นกหายากที่เหลืออยู่ประมาณ 400 ตัวเท่านั้นในโลก