Osteobrama alfrediana

ชื่อไทย: ปลาโรตี, ปลาไข่ออง, ปลาไข่อองเล็กชื่อสามัญ:ชื่อวิทยาศาสตร์: Osteobrama alfrediana(Val, in Cuv. & Val., 1844)ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:...