ปลาซิวใบไผ่เล็ก

ชื่อไทย: ปลาซิวใบไผ่เล็ก ชื่อสามัญ: White-lined Danio ชื่อวิทยาศาสตร์: Danio albolineatus(Blyth, 1860) ขนาดเมื่อโตเต็มวัย: 3.5-4 เซนติเมตร...
Genus: Danio Hamilton, 1822 สกุล: ปลาซิวใบไผ่เล็ก, ปลาม้ามุก ปลาเกล็ดน้ำจืดขนาดเล็ก ลำตัวยาวและแบนข้าง...