Leptobrachium smithi

ชื่อไทย:  อึ่งกรายลายเลอะชื่อสามัญ: Smith's litter frogชื่อวิทยาศาสตร์: Leptobrachium smithiขนาดเมื่อเต็มวัย:การกระจายพันธุ์:...