Stigmatogobius

Genus: Stigmatogobiusสกุล: ปลาบู่กล้วย หรือ ปลากัดทะเลปลาบู่ขนาดเล็กขนาดยาวไม่เกิน 6 เซนติเมตร อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำกร่อย บริเวณชายฝั่ง...