Channa limbata

ชื่อไทย: ปลากั้ง, ปลาก้าง ชื่อวิทยาศาสตร์: Channa limbata (Cuvier, 1831) ขนาดเมื่อโตเต็มวัย:  20 เซนติเมตร การกระจายพันธุ์: ทั่วประเทศ  การจำแนกชนิด...