แมลงชนิดใหม่โดยคนไทยกับต่างด้าว

คราวนี้มาจากสายเชียงใหม่ แต่ยุงมาจากญี่ปุ่น

Zootaxa 2651: 43–51 (20 Oct. 2010) 0 plates; 51 references                             Accepted: 1 Oct. 2010
Systematics of Anopheles (Cellia) yaeyamaensis sp. n., alias species E of the An. minimus complex in southeastern Asia (Diptera: Culicidae)
PRADYA SOMBOON (Thailand), ANGELA RORY (UK), YOSHIO TSUDA (Japan), MASAHIRO TAKAGI (Japan) & RALPH E. HARBACH (UK)

โหลดฟรีขอรับตามนี้
http://mapress.com/zootaxa/2010/f/zt02651p051.pdf