สัมมนาวิชาการการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 4


ขอเชิญเข้าฟังงานประชุมสัมมนาวิชาการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 4
ณ อาคารสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ จ.ภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 20- 21 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 –16.30 น.

รายละเอียด
http://www.dmcr.go.th/phuketaquarium/?lang=en

Comments

ความเห็นที่ 1

อยากไป ท่านใดไปบ้าง วันที่ 19 อยู่ชุมพร 20 สามารถแว่บไปได้

ความเห็นที่ 2

กำหนดการ
สัมมนาวิชาการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ครั้งที่ 4
ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน/รับเอกสารการสัมมนา
09.00 – 10.00 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “มาตรฐานของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสู่ระดับสากล”
โดย ดร. วรเทพ มุธุวรรณ …ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
มหาวิทยาลัยบูรพา
10.00 – 10.30 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.30 – 10.50 น.
พิธีเปิดการสัมมนา โดย ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี
 
การนำเสนอผลงานหัวข้อ: การจัดการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
10.50 – 11.10 น.
เรื่อง
เทคนิคการขนส่งสัตว์น้ำเพื่องานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
โดย สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตๆป
11.10 – 11.30 น.
เรื่อง
ประสบการณ์การย้ายปลาของสถานเลี้ยงสัตว์น้ำเค็ม
โดย ดร.สุพรรณี ลีโทชวลิต
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
 
11.30 – 11.50 น.
เรื่อง การดูแลสุขภาพปลาฉลามในอะควาเรียม
โดย รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ
ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำจุฬาฯ .
11.50 – 12.10 น.
เรื่อง
การจัดการฐานข้อมูลเว็บไซต์สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
โดย นายจิรวัฒน์ ผลเพิ่มพูล
คณะประมง
ม.เกษตรศาสตร์
.
12.10 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน /
เยี่ยมชมการแสดงผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
ภาคบ่าย
13.30 – 14.30 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่องานสถานแสดงพันธุ์
สัตว์น้ำ”
 
โดย นายสุทธิชัย ฤทธิธรรม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร
กรมประมง
 
14.30 – 14.50 น.
พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
การนำเสนอผลงานหัวข้อ: การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่องานสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
14.50 – 15.10 น.
เรื่อง เทคนิคใหม่สำหรับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเห็ดทะเล
โดย นายสหภพ ดอกแก้ว คณะประมง ม.เกษตรศาสตร์
.
15.10 – 15.30 น.
เรื่อง การเพาะขยายพันธุ์เห็ดทะเล(Corallimorph)ด้วยวิธีตัดแบ่งและการกรีด
โดย นายกนกศักดิ์ วิริยากุลภัทร์
.
15.30 – 15.50 น.
เรื่อง การเพาะเลี้ยงปลาจิ้มฟันจระเข้
โดย นายสามารถ เดชสถิตย์
ศูนย์ฯชายฝั่งกระบี่ กรมประมง
15.50 – 16.20 น.
เรื่อง การจัดตู้ปะการัง
โดย นายณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน
สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา
.
 
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2555
ภาคเช้า
09.00 – 10.00 น.
บรรยายพิเศษเรื่อง “เทคโนโลยีการนำเสนอและสื่อการจัดแสดง”
โดย นายใจเพชร หัตถกรรม สวนผีเสื้อและโลกแมลงภูเก็ต
10.00 – 10.20 น.
พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
 
การนำเสนอผลงานหัวข้อ: การจัดนิทรรศการและการส่งเสริมการเรียนรู้
 
10.20 – 10.40 น.
เรื่อง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ แหล่งเรียนรู้
แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการ
เพื่อการเรียนรู้
โดย ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ม.บูรพา
.
10.40 – 11.00 น.
เรื่อง การส่งเสริมการเรียนรู้ในอะควาเรี่ยม
โดย นายประสาน เบ็ญสะอาด
บริษัท
สยามโอเชี่ยนเวิร์ลกรุงเทพ จำกัด .
11.00 – 11.20 น.
เรื่อง การจัดนิทรรศการ Yeosu
โดย บริษัท อินเด็กซ์ จำกัด
.
11.20 – 11.40 น.
เรื่อง การจัดนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้
โดย นายอดิศร เจริญวัฒนาพร
สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
11.40 –12.00 น.
เรื่อง เครือข่ายพิพิธภัณฑ์
 
โดย นายจอม ปัทมคันธิน Shell World Museum
 
.
12.00 - 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน /
เยี่ยมชมสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
ภาคบ่าย
13.30 – 15.30 น.
การเสวนาเรื่อง “สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่ดีในมุมมองของประชาชน”
โดย 1. ดร. วรเทพ มุธุวรรณ
 
…ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
2. นางสาวราตรี สุขสุวรรณ์ หัวหน้าสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ต
 
3. รศ.ส.พญ.ดร.นันทริกา
 
ชันซื่อ ศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. นายกิติโชค วีระเตชะ ผู้จัดการทั่วไป
บริษัทรีฟจังเกิล
5. นายนันทวัฒน์ โชติสุวรรณ นิตยสาร Aquarium
biz
ดำเนินรายการโดย ดร.ไมตรี ดวงสวัสดิ์
อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15.30 – 15.50 น.
พักรับประทานอาหารว่าง และเครื่องดื่ม
15.50 – 16.30 น.
สรุปผลการจัดสัมมนาครั้งที่ 4
และแนวทางการจัดการสัมมนาครั้งต่อไป
โดย นายวรรณเกียรติ ทับทิมแสง
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเล
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเล
อันดามัน
16.30 – 16.45 น.พิธีปิด โดยอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
 
หมายเหตุ: เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

ความเห็นที่ 3

บีะ a_a พูดกับเขาด้วย