ภาพบรรยากาศ :: การประชุมเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2557

การประชุมเชิงปฎิบัติการเนื่องในวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2557

“พื้นที่ชุ่มน้ำและการเกษตร: คู่หูสู่ความเจริญ, Wetland & Agriculture: Partner for Growth”
วันที่ 17-18 มีนาคม 2557 ณ ห้องคัทลียา โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ


 

“พื้นที่ชุ่มน้ำที่หายไปกับการสูญพันธุ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ”
ดําเนินรายการโดย ดร. อภชิาติ เติมวิชชากร

• พื้นที่ชุ่มน้ําหายไปกับการสูญพันธุ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
นายสุรชติ แวงโสธรณ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

 • การคุกคามพลับพลึงธาร
ดร.ขวัญฤทัย บุญร่วมแก้ว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

• พื้นที่ชุ่มน้ํากับความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์ ปลา
ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์
คณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ํา

• การศึกษาโครงสร้างสังคมพืชป่าบุ่งป่าทาม ในลุ่มน้ํามูล
นางสาวขวัญใจ คํามงคล
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

• การสำรวจชนิดพันธุ์ปลาในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า ขอนแก่น
นายเดชา รอดระวัง
กรมประมง

• นิเวศวิทยาของเสือปลา และการอนุรักษ์เสือปลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นายศูภากร ปทุมรัตนาราม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

 

Comments

ความเห็นที่ 1

• พื้นที่ชุ่มน้ําหายไปกับการสูญพันธุ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ
นายสุรชติ แวงโสธรณ์
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
001.jpg 002.jpg

ความเห็นที่ 2

• การคุกคามพลับพลึงธาร
ดร.ขวัญฤทัย บุญร่วมแก้ว
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
003.jpg 004.jpg

ความเห็นที่ 3

• พื้นที่ชุ่มน้ํากับความหลากหลายทางชีวภาพของชนิดพันธุ์ ปลา
ดร.นณณ์ ผาณิตวงศ์
คณะทํางานวิชาการพื้นที่ชุ่มน้ํา
005.jpg 006.jpg

ความเห็นที่ 4

• การสำรวจชนิดพันธุ์ปลาในเขตพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า ขอนแก่น
นายเดชา รอดระวัง
กรมประมง
008.jpg 009.jpg 010.jpg 011.jpg

ความเห็นที่ 5

• นิเวศวิทยาของเสือปลา และการอนุรักษ์เสือปลาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
นายศูภากร ปทุมรัตนาราม
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
012.jpg 013.jpg 014.jpg