Architectural Design Contest การประกวดออกแบบ “ศาลาพักสาธารณะ” ด้วยเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

Architectural Design Contest การประกวดออกแบบ “ศาลาพักสาธารณะ” ด้วยเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน


เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษและWORKSHOP โดยผู้เชี่ยวชาญจาก International Zinc Association (IZA) และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน สถาปัตยกรรมของไทย ณ ห้องออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 เวลา 08.30-14.30 น.

วัตถุประสงค์
• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค และวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยใช้ผลิตภัณฑ์
เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนในการตอบสนองการใช้งานอย่างสร้างสรรค์และสวยงาม

• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิด เทคนิค และวิธีการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยใช้ผลิตภัณฑ์
เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเพื่อป้องกันการกัดกร่อน และยืดอายุการใช้งานของโครงสร้าง
และส่วนประกอบทางสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันของสังคมยุคปัจจุบัน

• เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• เพื่อเปิดโอกาสให้สถาปนิกวิชาชีพได้แสดงผลงานสู่สาธารณชน

• เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงผลงานสู่สาธารณชน

ประเภทการประกวด
• ระดับสถาปนิกวิชาชีพ (บุคคลทั่วไปและนิติบุคคล)

• ระดับนิสิตนักศึกษา (ผู้สมัครเป็นนิสิตนักศึกษาปัจจุบัน ของคณะสถาปัตยกรรม
หรือสาขาที่เกี่ยวข้องสถาปัตยกรรมทุกประเภท)
เงื่อนไขการประกวดแบบ

• สามารถส่งรายชื่อแบบเดี่ยวหรือกลุ่ม

• การประกวดไม่มีค่าใช้จ่าย

แบบงานที่ส่งเข้าประกวด 
• ออกแบบ ศาลาพักสาธารณะ พื้นที่ขนาด 4x4 เมตร
• วัสดุที่ใช้ทำโครงสร้างต้องเป็นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
• งานออกแบบต้องเป็นไปตามหลักการออกแบบสำหรับการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน
• ผลการตัดสินจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ
• บรรยายพิเศษและWORKSHOP : 21 กันยายน 2558
• วันสุดท้ายของการรับผลงาน : 30 ตุลาคม 2558
• วันประกาศผลการตัดสิน : 16 พฤศจิกายน 2558
• วันมอบรางวัล : 24 พฤศจิกายน 2558

เกณฑ์ในการตัดสิน
• แนวคิดและรูปแบบสถาปัตยกรรมที่มีความทันสมัย สวยงาม เหมาะสมกับยุคสมัย และสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันของสังคม
ยุคปัจจุบัน พิจารณาจากการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ทั้งรูปแบบประโยชน์ใช้สอย และความยั่งยืน
โดยใช้เหล็กชุบเคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนออกแบบ

• ผลงานที่ใช้เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนในปริมาณมากที่สุด พร้อมนำเสนอแนวคิดหลักการในการใช้วัสดุเพื่อป้องกันการกัดกร่อน
และยืดอายุการใช้งานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• แนวคิดการออกแบบสถาปัตยกรรมโดยใช้ผลิตภัณฑ์เหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนเพื่อป้องกัน การกัดกร่อนและยืดอายุการใช้งานของโครงสร้าง 

รางวัล
รางวัลประเภทสถาปนิกวิชาชีพ
• รางวัลที่ 1 : เงินสด 40,000 บาท ได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ

• รางวัลชมเชย 2 รางวัล : เงินสด 5,000 บาท ได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
*ผลงานที่ได้รับเลือกรางวัลที่ 1 แบบจะถูกนำไปพัฒนาและสร้างขึ้นจริง (ลิขสิทธิ์งานออกแบบให้เป็นของสมาคมชุบสังกะสีไทย)

รางวัลประเภทนิสิต นักศึกษา
• รางวัลที่ 1: เงินสด 20,000 บาท ได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ

• รางวัลชมเชย 2 รางวัล : เงินสด 5,000 บาท ได้รับโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ
*ผลงานที่ได้รับเลือกรางวัลที่ 1 แบบจะถูกนำไปพัฒนาและสร้างขึ้นจริง (ลิขสิทธิ์งานออกแบบให้เป็นของสมาคมชุบสังกะสีไทย)

รายละเอียดการนำเสนอผลงาน
การนำเสนอผลงานควรมีรูปแบบเป็น design drawings แสดงที่มาและแนวคิดในการออกแบบ หรือภาพ 3 มิติของสถาปัตยกรรม

การนำเสนอผลงาน ต้องประกอบด้วย สิ่งที่ส่งมา 3 รายการ ได้แก่
1. Plate แสดงผลงาน ขนาด A1 จำนวน 2 แผ่น ประกอบด้วย
• แบบพร้อมรายละเอียดรูปร่างของสถาปัตยกรรม
• การนำเสนอแนวคิดในการออกแบบ เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น 

2. แบบฟอร์มใบสมัคร (download ได้ที่ www.hdgthai.org)
• ชื่อนามสกุล อายุ ที่อยู่ สถานที่ทำงาน ชื่อสถาบัน (กรณีเป็นนิสิต นักศึกษา) หมายเลขโทรศัพท์

3. Digital File
• File Plate
• ใบสมัคร 

**ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการชุปสังกะสี
http://www.galvanizeit.org
http://www.galvinfo.com
http://www.galvanizing.org.uk
http://www.gaa.com.au
http://www.galvanizingasia.com
http://www.galvanizing.org.nz
http://www.hdgthai.org

--------------------------------------------
สถานที่ส่งผลงาน
บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
อาคาร ซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26, 191/18-25 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 02 695 9342 โทรสาร 02 695 9495
Email : contact@hdgthai.org ติดต่อ : คุณมลฤฎี เดชศักดิพล

Website: http://www.hdgthai.org/thai_galvanizing_design_award_2015.html