เนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญของ Corporate Identity

Logo ออกแบบ

ความสำคัญของ ci

แม้ว่าองค์กรจะมีภาพลักษณ์ที่ดีเพียงใด พระท่ามะปรางนั้นไม่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชนหรือผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายออกแบบโลโก้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีนั้นย่อมไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้องค์กรที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งจึงได้กำหนดให้มีแผนสำหรับ ci รวมอยู่ในแผนการบริหารงานขององค์กรด้วยการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กรนั้นมิได้เกิดจากการบริหารงานภายในองค์กรเท่านั้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกอาทิสภาวการณ์ทางการตลาด คู่แข่งขัน เป็นต้น การวางแผนสำหรับ ci ที่ดีจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรับมือการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแผนที่องค์กรส่วนใหญ่ต้องการ ci นั้นมักมีที่มาจากสาเหตุ 2 ประการคือ

1 องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาใหม่และมีคู่แข่งในธุรกิจร้านเป็นจำนวนมาก จึงต้องสร้างอัตลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับองค์กร
2 องค์กรนั้นเป็นองค์กรที่ตั้งมานานพอสมควรและเห็นความจำเป็นที่จะต้องมีการพัฒนารูปแบบ CI เสียใหม่ ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเปลี่ยนแปลง ci นะขึ้นอยู่กับ ลักษณะของธุรกิจแต่ละประเภทเช่นถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการเครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง หากมีความจำเป็นที่ต้องปรับเปลี่ยนสีได้บ่อยครั้ง และที่เกี่ยวข้องกับการเงินการธนาคารเป็นต้น
--------------------------------------------------------------
อ้างอิง
เนื้อหา: หนังสือการออกแบบอัตลักษณ์
ภาพประกอบ: by Yizheng Duanmu on Unsplash
LogoBigbang: https://g.page/LogoBigbang
https://www.bigbang.co.th/Logo-Design
--------------------------------------------------------------
เหตุผลในการปรับเปลี่ยน ci ไม่ว่าจะมีที่มาจากการที่สัญลักษณ์ซึ่งถือว่าองค์ประกอบเบื้องต้นที่สำคัญที่สุดในการสร้าง ci มันได้ใช้งานมานานพอสมควรแล้ว เกิดจากความต้องการของฝ่ายบริหารก็ตามสิ่งที่องค์กรควรตั้งคำถามถามตัวเองให้ชัดเจนเสียก่อนก็คือ องค์กรจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรและคาดหวังที่จะได้อะไรจากการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นเพราะคำตอบที่ได้จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำหนดแนวทางในการปรับเปลี่ยน

กระบวนการในการสร้างภาพลักษณ์ที่ประสบความสำเร็จ Logo ออกแบบจะเป็นกระบวนการที่ดำเนินการระยะๆค่อยเป็นค่อยไป รวมทั้งต้องมีการวางแผนที่ดีและต่อเนื่องเพราะหากเกิดความผิดพลาดอาบน้ำองค์กรไปสู่ความหายนะด้วยเหตุนี้องค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบอาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่จะเป็นดัชนีบ่งชี้ให้เห็นถึงเวลาที่ควรจะมีการปรับเปลี่ยน ci ขององค์กรต้องคำนึงประกอบหลายด้าน