หลักการออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจ

การออกแบบเว็บไซต์ในงานธุรกิจมีสิ่งที่ควรคำนึงถึงอยู่ 5 ส่วนคือ
1. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมกับ search engine  สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการประชาสัมพันธ์รับจ้างทำเว็บไซต์การออกแบบเว็บไซต์ที่ดีควรเข้าใจการทำงานของเครื่องมือค้นหา search engine เพราะจะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถค้นหาข้อมูลสินค้าหรือบริการได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

2. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมกับสังคม กล่าวคือ ออกแบบเว็บไซต์เพื่อสาธารณะก็ควรที่จะมีส่วนให้สังคมได้แสดงความคิดเห็น โดยมีผู้ดูแลระบบพยายามตรวจสอบข้อมูลและมีความถูกต้องเหมาะสมไม่มีการหลอกลวงหรือทำความเสียหายให้กับสังคม

3. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมจากผู้ใช้งาน ต้องมีข้อมูลที่มีความเหมาะสมกับผู้ใช้งานแต่ละคน  มีการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะมีการใช้ระบบสมาชิกเข้ามาทดแทนเพื่อระบุตัวตนของสมาชิกและนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม

4. ต้องพยายามสร้างความเหมาะสมกับระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งได้มีการพัฒนาในเรื่องของความเร็วมากยิ่งขึ้น ข้อมูลที่นำเสนอในเชิงธุรกิจจะต้องมีความสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ข้อความ หรือ Video  แล้วตอนนี้ยังเป็นประโยชน์กับระบบการจัดซื้อเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นสินค้าหรือบริการได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและสามารถที่จะอยู่ในระบบจัดการซื้อได้ง่าย

5. ต้องพยายามออกแบบและรับทำเว็บไซต์ให้มีความเป็นปัจจุบันและทันสมัย  ช่วยจูงใจให้มีผู้เข้าชมมากยิ่งขึ้นเพราะเน็ตเป็นระบบที่กว้างขวางทั่วโลก สามารถที่จะสร้างธุรกิจได้อย่างมากมายถ้าไม่มีการออกแบบที่ดี หรือไม่มีการพัฒนาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ผู้เข้าชมเว็บไซต์น้อยลงซึ่งส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจได้
--------------------------------------------------
อ้างอิง
https://www.bigbang.co.th/Web-Design
WebsiteBigbang: https://g.page/WebsiteBigbang
ภาพประกอบ: Photo by Arnel Hasanovic on Unsplash, seonews.eu/7-reasons-why-an-html-sitemap-is-a-must-have/
เนื้อหา: หนังสือเรียน การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
--------------------------------------------------
ขั้นตอนการทำเว็บไซต์
ขั้นตอนการทำเว็บไซต์ที่ถูกต้องหรือนิยมปฏิบัติการมีดังนี้

1. วางแผนและกำหนดหัวข้อ เนื้อหาที่จะนำเสนอ ก่อนการทำเว็บไซต์จะต้องมีการกำหนดเป้าหมายว่าจะสร้างเรื่องเกี่ยวกับอะไรเช่นประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อเผยแพร่ข่าวสารหรือ จำหน่ายสินค้า แลกเปลี่ยนความรู้หรือแหล่งค้นคว้าหาข้อมูลสื่อการเรียนการสอนเป็นต้น

2. สร้างผังความสัมพันธ์ของข้อมูล ไม่ได้หัวข้อเรื่องแล้วจะต้องทำการทำแผนผังเว็บไซต์เพื่อให้ทราบถึงการเชื่อมโยงของแต่ละหน้า  
3. กำหนดชื่อไฟล์เอกสาร จะต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและไม่ควรมีสัญลักษณ์ใดๆยกเว้นเครื่องหมายขีดล่าง _ โดยการกำหนดชื่อควรจะมีความหมายใกล้เคียงหรือสอดคล้องกับเนื้อหาแต่ละหน้าหรือกำหนดชื่อง่ายๆ แต่น่าจะต้องใช้ชื่อไฟล์ว่า index.html เสมอ

4. สร้างโฟลเดอร์เฉพาะ สำหรับเก็บ freitag Donna  รวมทั้งรูปภาพหรือสื่อที่ต้องการใช้

5.สร้างไซต์ เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมไฟล์หรือเว็บเพจของแต่ละหน้า