Butterfly seminar

 การเสวนาวิชาการเรื่อง
“แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมชมผีเสื้อในประเทศไทย”

จัดโดย

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
และ
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
...............
 
หลักการและเหตุผล
            ผีเสื้อเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมายาวนานกว่า 140  ล้านปี และมีความหลากหลายชนิดพันธุ์นับแสนชนิด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งผีเสื้อกลางวัน  (Butterflies) จัดเป็นสัตว์ป่าที่มีสีสันและลวดลายที่สวยงามมากที่สุดชนิดหนึ่ง  ที่ให้ความสุขความอภิรมย์แก่ผู้พบเห็น  เป็นแมลงที่ได้รับความนิยมในการชมมากกว่าแมลงอื่นๆทั้งหมด เนื่องจากหาชมได้ง่ายทั้งในเมืองและในป่าและมีสีสันสวยงามโดดเด่นเป็นพิเศษ  จนได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งแมลง”  และเป็นแรงบันดาลใจในการรังสรรค์งานด้านวรรณกรรมและศิลปกรรมจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้นผีเสื้อกลางคืน (Moths) ที่มีรูปทรงและหนวด (Antenna) ที่สลับซับซ้อนใช้ในการสื่อสารระยะไกลได้อย่างน่าพิศวง  จัดเป็นสัตว์ป่าที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่สนใจในพัฒนาการของอุตสาหกรรมการบินได้เป็นอย่างดี  
          นอกจากนี้ ผีเสื้อจัดได้ว่าเป็นแมลงที่เป็นเครื่องชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศธรรมชาติที่ดีที่สุดชนิดหนึ่ง  โดยผีเสื้อช่วยในการผสมเกสรของดอกไม้นานาพันธุ์ และเป็นอาหารของนกและสัตว์อื่นๆ  ที่ใดมีผีเสื้อมากแสดงถึงคุณภาพที่ดีของสภาพแวดล้อมและความสมบูรณ์ของป่าไม้ ต้นไม้และไม้ดอกที่เป็นแหล่งอาหารของผีเสื้อ    ดังนั้น  ผีเสื้อจึงมีบทบาทเด่นในระบบห่วงโซ่อาหารและการสร้างสมดุลในระบบนิเวศ รวมทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในป่าเขาลำเนาไพร
          ปัจจุบัน  แม้ว่าในประเทศไทย จะยังสามารถพบเห็นผีเสื้อได้ในในสวนไม้ดอกไม้ประดับในเขตเมือง   ตามท้องทุ่งใกล้บ้าน  ในสวนผีเสื้อ  ตามผืนป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติต่างๆ  กระนั้น   ผีเสื้อเริ่มมีแนวโน้มลดลงในพื้นที่ป่าหลายแห่ง  และมีผีเสื้อหลายชนิดที่จัดเป็น “สัตว์ป่าคุ้มครอง” โดยห้ามซื้อขายและห้ามมีไว้ในครอบครอง เนื่องจากอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์      ดังนั้น   เพื่อเป็นการแสวงหาแนวทางการส่งเสริมการอนุรักษ์ผีเสื้อ   การศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อ และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมดูผีเสื้อในฐานะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แพร่หลายมาขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช   จัดการเสวนาวิชาการเรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมชมผีเสื้อในประเทศไทย”   โดยผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยนักวิชาการ  ผู้เชี่ยวชาญผีเสื้อ  นักวิจัยดูผีเสื้อ  และผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และส่งเสริมผีเสื้อโดยตรง   เช่น  สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธ์พืช  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช    อุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพมหานคร  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สมาคมรักษ์ปางสีดา   กลุ่มรักษ์ผีเสื้อ –ชมรมนักนิยมธรรมชาติ  เป็นต้น 
 
วัตถุประสงค์
1)      เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ผีเสื้อ และการขยายพันธุ์ผีเสื้อหายากในประเทศไทย  
2)       เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผีเสื้อสู่ประชาชนและผู้สนใจมากยิ่งขึ้น   
3)       เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมดูผีเสื้อในฐานะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้แพร่หลายมากขึ้น
4)      เพื่อแสวงหาลู่ทางสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ผีเสื้อและการชมผีเสื้อ ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการสงวนรักษาถิ่นที่อยู่อาศัย (Habitats) ตลอดจนแหล่งพืชอาหารตามธรรมชาติของผีเสื้อในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตลอดจนพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆ ให้ยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไป
 
กลุ่มเป้าหมาย
            อาจารย์  นักวิจัย  ผู้เชี่ยวชาญ  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆประมาณ 50  ท่าน
1)      กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช  
 1.    พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาต่าง ๆ ทั่วประเทศ
 2.   อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร  สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร  
4)    สมาคมอุทยานแห่งชาติ 
5)     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
6)     กลุ่มรักษ์ผีเสื้อ - ชมรมนักนิยมธรรมชาติ
7)     สมาคมรักษ์ปางสีดา
8)     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
9)     นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านผีเสื้อ
10)   ผู้ประกอบการสิ่งประดิษฐ์และของชำร่วยผีเสื้อ
 
ระยะเวลา
           วันเสาร์ที่  28 พฤษภาคม   2554
 

สถานที่   :      

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 

 
การตอบรับเข้าร่วมเสวนา
            ผู้สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมเสวนาโดยแฟกซ์แบบตอบรับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มายังกองการตลาดและบริการผู้เข้าชม อพวช.  โทรสารหมายเลข 02 5779991  ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  หมายเลข 02 577 9999 ต่อ 1501 (คุณวรวลัย)
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. เกิดความสนใจ และเครือข่ายความร่วมมือในการอนุรักษ์พันธุ์ผีเสื้อในประเทศไทย
 2. เกิดกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับผีเสื้ออย่างแพร่หลายยิ่งขึ้นโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนำไปสู่การสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กำหนดการ
           การเสวนาวิชาการเรื่อง
“แนวทางการอนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมชมผีเสื้อในประเทศไทย”
วันที่ 28 พฤษภาคม 2554
ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
เทคโนธานี  คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี
 
 

8.30-9.00 น.     ลงทะเบียน
9.00 –9.15 น.   พิธีเปิด
9.15-10.30  น.  สถานการณ์ผีเสื้อในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 • ภาพรวมสถานการณ์ผีเสื้อในปัจจุบันและแนวโน้มในประเทศไทยและต่างประเทศ  ( นำเสวนาโดยคุณสุธี ศุภรัฐวิกร  ผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรเรื่องผีเสื้อ)
 • สถานการณ์และแนวทางการอนุรักษ์ผีเสื้อในเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของไทย (นำเสวนาโดยผู้แทนกรมอุทยานฯ  หน. อช. แก่ง
          กระจาน  และปางสีดา )
10.30-10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 –12.00 น. แนวทางการสร้างเครือข่ายการศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์ผีเสื้อ 
 • สวนสาธารณะ กทม. และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  :  ประตูสู่การอนุรักษ์ ชมผีเสื้อและการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ  (นำเสวนาโดย อ. พัลลภ กฤตยานวัช  ที่ปรึกษาสมาคมอุทยานแห่งชาติ)
 • ทบาทการอนุรักษ์และส่งเสริมการชมผีเสื้อของ ”อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร”  (หน.  อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพมหานคร)
 • ทบาทด้านการศีกษาวิจัย  การเผยแพร่ความรู้และการส่งเสริมการชมผีเสื้อของพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช.     (คุณทัศนัย จีนทอง)
 
12.00-13.00 น.    พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
 
 • -  14.30 น. แนวทางการสร้างความสนใจและส่งเสริมการชมผีเสื้อสู่ประชาชน   
  • การส่งเสริมการชมและการประกวดภาพถ่ายผีเสื้อของอุทยานแห่งชาติ (นำเสวนาโดยคุณสินธุยศ จันทรสาขา และ หน. อุทยานแห่งชาติปางสีดา)  
  • บทบาทของกลุ่มรักษ์ผีเสื้อ - ชมรมนักนิยมธรรมชาติ  (นำเสวนาโดยประธานกลุ่มรักษ์ผีเสื้อ)
  • การจัดพิมพ์หนังสือและช่องทางใหม่ๆในการเผยแพร่ความรู้เรื่องผีเสื้อของประเทศไทยในปัจจุบันและในอนาคต  (นำเสวนาโดยคุณเกรียงไกร สุวรรณภักดิ์ ผู้เขียนหนังสือคู่มือดูผีเสื้อในประเทศไทย และคุณสุรชัย ชลดำรงค์กุล  ผู้เรียบเรียงหนังสือ “บันทึกผีเสื้อ”    กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช)  
14.30 - 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง   
14.45 –16.00  น.   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการอนุรักษ์                         
    และการส่งเสริมกิจกรรมชมผีเสื้อในประเทศไทย 
(นำเสวนาโดยคุณพิชา  พิทยขจรวุฒิ  ที่ปรึกษาสมาคมอุทยานแห่งชาติ
    สรุปผลและปิดการประชุม 
                                                                                               

Comments

ความเห็นที่ 1

มาร์คไว้ในตารางแล้วครับ จะไปได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่ง