กระทู้-13745 : ชวนมาบอกชื่อเรียก แมลง สัตว์ พืช ปลา ฯลฯ ตามภาษาถิ่น

Home » Board » อื่นๆ

ชวนมาบอกชื่อเรียก แมลง สัตว์ พืช ปลา ฯลฯ ตามภาษาถิ่น

สืบเนื่องจากกระทู้ ชวนมาบอกชื่อเรียกแมลงตามภาษาถิ่น

http://www.siamensis.org/board/13666.html

ต่อเนื่องมาสู่กระทู้นี้ค่ะ  ซึ่งมีหลายท่านอยากให้ขยายไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นๆ  หรือชื่อเรียกอื่นๆ  ต้นไม้ พืช ผัก ผลไม้ ตามภาษาถิ่น
ชวนมาบอกชื่อเรียกรวบรวมไว้ในกระทู้นี้ แล้วทำเป็น database อย่างง่ายไว้ก่อน น่าจะได้ใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

 ซึ่งตอนนี้มีที่ทำไว้ใน excel สามารถดาวน์โหลดได้ที่

www.phoenix-media.net/siamensis/localname.rar

แต่ว่าข้อมูลหลายชื่อยังไม่สมบูรณ์เลยค่ะ
ข้อมูลที่มีน้อยมากคือภาคใต้
ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมรวมไว้ในกระทู้นี้ แล้วจะ update ไปเรื่อยๆ  เพื่อให้ได้ใช้งานร่วมกันค่ะ
...แก้ไขเมื่อ 03 ก.พ. 2553 13:41:36
nano approve [ 03 ก.พ. 2553 13:41:18 ]
OthersPics_reply_152417.jpg
ความคิดเห็นที่: 1
หน้า 1 ชื่อแมลง
nano approve [ 03 ก.พ. 2553 13:42:18 ]
OthersPics_reply_152418.jpg
ความคิดเห็นที่: 2
แมลง สัตว์ ปลา
...แก้ไขเมื่อ 03 ก.พ. 2553 13:43:46
nano approve [ 03 ก.พ. 2553 13:42:44 ]
OthersPics_reply_152419.jpg
ความคิดเห็นที่: 3
หน้า 3 ต้นไม้  และผัก
nano approve [ 03 ก.พ. 2553 13:43:16 ]
OthersPics_reply_152420.jpg
ความคิดเห็นที่: 4
ต้นไม้ และผัก มีหลายชื่อ ที่มี แต่ภาษาเฉพาะถิ่น (เขมร) ไม่มีชื่อกลาง
ค่อยๆ  เพิ่มไป เพราะว่า น่าจะยากกว่าสัตว์
nano approve [ 03 ก.พ. 2553 13:45:00 ]
ความคิดเห็นที่: 5
อันนี้ คลิกลิงก์ไม่ได้ ให้ Copy เอาไปวางไว้บน http://
www.phoenix-media.net/siamensis/localname.rar

จะโหลดข้อมูลไปอัตโนมัติืค่ะ
nano approve [ 03 ก.พ. 2553 13:47:53 ]
ความคิดเห็นที่: 6
โห คุณ nano ขยันมากมาย
ขอบคุณนะคะ เอาไว้ว่างๆ  มารวบรวมชื่อสิ่งมีชีวิตกันอีกดีกว่า
ยายอ้วน approve [ 03 ก.พ. 2553 14:08:43 ]
ความคิดเห็นที่: 7
ชื่อต้นไม้บางชนิดในภาษาเขมร
 สฺไพ(ผักกาด) ชีรลีงลัข(แมงลัก)  รํเฎง(ข่า)  ขฺจาย(กระชาย)  ขฺญีทึก(ขิงน้ำ)  ขฺญีเภลีง(ขิงไฟ)  ขฺทึมส(กระเทียม)  ขฺทึมกฺรหม(หัวหอมแดง)  เมีมผฺลุง(หัวแห้ว)เฎีมเตฺรียก(ต้นไม้ชนิดหนึ่งมักมีตามปากอ่าว หรือป่าเขา)  กงฺเรียก(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง)  ตฺรเสก(กระถิน)  ผฺจึก(เต็ง)  ทฺรยึง(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง พวกไม้ชิงชัน ลูกสุกมีกลิ่นหอม กินได้)  ตาเตฺรา(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เป็นต้นไม้ใหญ่แก่นแข็ง)  เฌีแอม(ชะเอม)  โอโฬก(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง)  เทียนพฺร(เทียนป่า)  สรฬี(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง)  สรเฬา(เสลา)  เผฺฎาฉวำง(หวายชะวัง)  ทั้งจงฺกูมสฺกา(เขี้ยวพังพอน)  ขฺนา(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง)ผอง  มีทั้งผฺกาเทส(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง)  เฌีเกส(ต้นเกด)  ปฺรโมยฎํรี(หญ้างวงช้าง) แสฺบง(ต้นฝาง)  ทฺรแมง(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ลูกกินได้ มักใช้ทำฟืน)  แสฺม(แสม)  สฺมาจ่(เสม็ด)  ชมพูพฺรึกษ(หว้า)  อธึกไปด้วยไชฺร(ไทร)  ไร(ต้นไม้ขนาดเล็กขึ้นในน้ำที่มีดินทรายหรือมีหินปนอยู่ด้วยแตกเป็นกอเล็กใหญ่ ใช้รากต้มทำยาแก้แพ้)  เราก(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง)  กนฺโทฺรก(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบมีกลิ่นหอมใช้แกงเลียงได้)  กเกาะ(ต้นมะค่าแต้)  รลฺวส(ทองหลาง)  รลฺาย(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง พวกต้นชรวย มักใช้ใบกับเปลือกทำยา)  โพธิ์บาย(โพบาย)  มีทั้งตฺรุ°ไพฺร(ต้นคราม)  จิตฺตปุสส(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง) เปฺราะสฺวา(เปราะชนิดหนึ่ง ใบสดใช้ทำยำก็ได้ เป็นผักแกงก็ได้ เป็นผักจิ้มก็ได้)  เปฺราะชาร(หัวเปราะชนิดหนึ่ง)  ฌูกตฺราญ่(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง)  ภงฺคี(เจตพังคี)  อคเนย์ฆฺวาล(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง) ประโยชน์นับพัน  ทน่ฎี(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็ก รากใช้ทำยาถ่ายได้) จฺรเนียง(ชื่อต้นไม้ประเภทหนึ่ง) รเวียง(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง) ฎกพร(ชื่อไม้ชนิดหนึ่งเนื้อละเอียด)    พพูลถฺม(ต้นเปล้าใหญ่)  รํเฎญ(ต้นไม้ป่าชนิดหนึ่ง ขึ้นในที่ชื้นแฉะอย่างป่าระนาม)  ปฺรเผญ(ต้นไม้เล็กๆ ชนิดหนึ่ง ใบเล็กๆ เหมือนใบมะขาม มีดอก และผลกระจายจากใบ) เตฺรียล(ต้นไม้ป่าอย่างหนึ่ง ลูกกินได้)ปฺรียงคุ(ประยงค์)  ขฺลงคง่(โมกมัน)  กฺรวาญ(กระวาน)  กฺรวาน่(นมแมว)  กฺลำพู(ต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกหอม ใช้ทำยา ใบใช้แกงกินได้)  สํบูรณ์แลฺวง(ชื่อต้นไม้ประเภทหนึ่ง เปลือกมีกลิ่นหอมใช้เป็นยาร้อนคู่กับเปลือกเทพทาโร)    สูรภี(สารภี)  กํญาน(กำยาน)  มีทั้งเถาบณฎูรเพจ(บอระเพ็ด) เทพทารู(เทพทาโร)  ต้นโกฎฐ(ต้นโกฐ)  กนฺทัวต(มะยม)  โลต(ต้นโลด ต้นไม้ชนิดหนึ่ง เปลือกหนาเหมือนกับต้นน่อง ใบเหมือนกับต้นหว้า  แต่มีรสเปรี้ยว)  ) เคฺรีล(ต้นรัก)   พฺร-หูต(มะพูด)  พพูล(ต้นเปล้า)  พพาลแข(ต้นไม้ใหญ่ชนิดหนึ่ง มีกิ่งก้านซ้อนเป็นชั้นๆ )  ฎีปฺลี(ดีปลี)  กรรบูร(การบูร)  จนทน์สอ(จันทน์ขาว)  จนทน์กฺรหม(จันทน์แดง) ฯ
ชื่อสัตว์บางชนิดในภาษาเขมร
ฎํรี(ช้าง)  สิงห(สิงห์)  รมาส(แรด) ขลาธํ(เสือโคร่ง)  ขลาฎํบง(เสือดาว)  ขลาฆมุ°(หมี)  ทราย(เนื้อทราย)  ทนฺเสาง(วัวแดง)  ฌฺลูส(อีเก้ง)  รมำง(ละมั่ง)  เปฺรีส(กวาง)  โคไพฺร(กูปรี)  ขฺทีง(วัวกระทิง)  จจก(จิ้งจอก)  สฺวาน(หมาป่า)  สฺวา(ลิง)  มีทั้งกํปรุก(กระรอก)  ฉมาบา(สัตว์ชนิดหนึ่งมีหนังเป็นปีกคล้ายบ่างเสียงร้องคล้ายแมว หากินตอนกลางคืน)  จามรี(จามรี)  ลญี(สัตว์ชนิดหนึ่ง)   สวา(ลิง)  สฺวาองฺคต่(ลิงเสน)  สฺวาพฺราม(ค่าง)  ชรูกไพร(หมูป่า)  สํโพจ(อีเห็น)  เทาจ(ชะนี)  โอฬ(นกฮูก)  ตฺรกวต(จะกวด,แลน)  ทนสง(เหี้ย)  ตฺรง(สัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายกิ้งก่า  แต่ตัวใหญ่กว่า)บงกวย(กิ้งก่า)อินทรี(นกอินทรี)  ตฺมาต(แร้ง) แขฺลงสฺราก(แสก)  แขฺลงโขฺมจ(นกชนิดหนึ่ง)  ทีทุย(ทึดทือ)  โกฺงก(ยูง)  กฺงาน(ห่าน)  โปลโตก(โพระดก)  ตาเวา(กาเหว่า)  สฺวิตเจา(จี้จ้อ)  หงส(หงส์)  อาอุฎฐ(กะปูด)  มาน่โท(นกชนิดหนึ่ง ตีนยาว ปากแหลม ตัวสีแดง อาศัยอยู่ตามสนุ่น)  มาน่ทึก(กวัก)  ปฺรวึก(เป็ดน้ำ)  มาน่ไพฺร(ไก่ป่า)  จจาต(กระเต็นเล็ก)    เสก(แก้ว)ผอง  กุกโคฺรง(ยางโทน)  กุกสาบ่(ยางเสวย)  กุกสอ(ยางเล็ก)  กฺง(กุลาขาว)  เกฺรียล(กระเรียน)  จงฺเกียลขฺยง(ช้อนหอย)  กฺรวจ(คุ่ม)    กงฺเกง(กู๋กี๋) พฺระอินฺท(นกชนิดหนึ่ง)  สฺทำง(เหยี่ยว)  ภูวำง(นกชนิดหนึ่งมีรูปร่างเหมือนนกกู๋กี๋ เสียงร้องน่ากลัวมักอยู่ตามป่าเขา)  ตรเฎียววิจ(ต้อยตีวิด)  ตาฎก่(ตะกรุม)  ตฺลุม(อีลุ้ม)  รนาล(กระสาคอดำ)  ตฺรยง(นกชนิดหนึ่งจำพวกนกยาง มีสีเทาๆ ดำๆ  เสียงร้องครางเล็กแหลม ฟังน่าเวทนาวังเวงใจ)  แขฺลงสราก(แสก)  กฺรสาร(กระสา)  ทุง(กระทุง)  โทม(อีโก้ง)  ททา(กระทา)  เจกทุ°(ขมิ้น)  คฺรเลงคฺรโลง(คลิ้งโคลง)  จาบสฺรุก(กระจอก)  จาบไพฺร(กระจาบ)  คฺรแลงแวก(กะลางหัวหงอก)
ข้อมูล  ..  มหาเวสสันดรชาดกฉบับภาษาเขมร
รอคุณยายอ้วน และคุณกวิวัฏมาเพิ่มเติม
...แก้ไขเมื่อ 04 ก.พ. 2553 09:27:30
mim approve [ 03 ก.พ. 2553 15:02:46 ]
ความคิดเห็นที่: 8
ค่ะ คุณยายอ้วน
ก็ทิ้งๆ  เอาไว้ค่ะ เบื่อๆ  งานก็เข้ามาทำข้อมูล สนุกดี
ส่งเข้ามากันเรื่อยๆ  
Up ไปเรื่อยๆ  ก็น่าจะได้หลายอยู่

ตอนนี้ ภาษาเขมร นำโด่ง
ภาคใต้ ..... น้อยไปนิ๊ดดด (คืือ ทั้งหมดมีชื่อเดียว)
ขอเสียงภาคใต้หน่อยดีไหม (ทำแบบคอนเสริ์ท)
nano approve [ 03 ก.พ. 2553 15:32:29 ]
ความคิดเห็นที่: 9
รู้สึกของอาจารย์มิ้มจะเป็นภาษาเขมรแบบเขมรต่ำ เขมรกัมพูชาครับ บางคำผมไม่รู้จัก และมีบางคำไม่คุ้นบางอย่างไม่เหมือนกับที่ผมรู้ อันนี้ต้องให้คุณป้าออร์ริจินัลสุรินทร์แท้ มาว่าความ ลูกครึ่งลูกเสี้ยวอย่างผมขอหลบหลังม่านก่อน 555+
กวิวัฏ approve [ 03 ก.พ. 2553 18:08:37 ]
ความคิดเห็นที่: 10
เพิ่มผักดีกว่า

กระถิน  กรรเฉด
กระเฉด กรรเฉดตึก
ขนุน   ขนอร์
ชะอม  ซะออม
น้อยหน่า ตี๊บ
มะเขือเทศ ปิญเป๊อะ
มันเทศ   ตะโลง
หว้า     ปรีญ
มะละกอ  ละฮอง
มะพร้าว  โดง
เสม็ด    สมัญ
สะเดา   สะเดา
สมอ    สมอร์
กวิวัฏ approve [ 03 ก.พ. 2553 18:19:09 ]
ความคิดเห็นที่: 11
ถิ่นใต้ ดูจากในตารางที่ให้มาตอบบางส่วนครับ

กิ้งกือ = พึ่งกือ (ในบางถิ่น)
ชันโรง = อุง
ตะขาบ = เข็บ (เฉพาะตัวที่มีขนาดเล็ก อาจจะใช้บางถิ่น)
แมงมุมใยทอง = แมงใหม
แมงหวี่ = แมงโรม
แมลงกะชอน = แมงชอน
ลูกน้ำ = ลูกยุง (ในบางถิ่น)
กิ้งก่า = พึ่งกา (ในบางถิ่น)
กระสุนพระอินทร์ = ม้วนชิด (อาจจะในบางถิ่น)
ปลากระทิง = ปลาทิง
ปลาหมอ = อีแกปูยู (มลายูถิ่น)
มะนาว = ส้มนาว
มะม่วง = ส้มม่วง
กระถิน = ตอเบา
ขนุน = หนุน
ผักกระเฉด = ผักฉีด
ฟักทอง = น้ำเต้า
มะละกอ = ลอกอ
มันแกว = หัวถั่ว
...แก้ไขเมื่อ 03 ก.พ. 2553 19:18:02
นกกินเปี้ยว approve [ 03 ก.พ. 2553 19:11:45 ]
ความคิดเห็นที่: 12
: กวิวัฏ
รู้สึกของอาจารย์มิ้มจะเป็นภาษาเขมรแบบเขมรต่ำ เขมรกัมพูชาครับ บางคำผมไม่รู้จัก  และมีบางคำไม่คุ้นบางอย่างไม่เหมือนกับที่ผมรู้ อันนี้ต้องให้คุณป้าออร์ริจินัลสุรินทร์แท้ มาว่าความ ลูกครึ่งลูกเสี้ยวอย่างผมขอหลบหลังม่านก่อน 555+


เห็นจะต้องออกตัวว่า แม้หน้าตาจะดูเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแท้ๆ  
 แต่เราเป็นลูกครึ่งนะท่าน


เข้าเรื่องดีกว่า
ขอชะลอภาษาเขมรไว้ก่อน (เอาไว้กลับบ้านไปถามแม่ คงได้มาเพียบเลย)
 และจะไปถามภาษาใต้ กับท่านผู้เชี่ยวชาญภาษาถิ่นใต้มาเพิ่มให้นะคะคุณ nano
ยายอ้วน approve [ 04 ก.พ. 2553 00:26:46 ]
ความคิดเห็นที่: 13
คำใต้ของปลาบางชนิด ส่วนยาวี ไปดูใน ปลาป่าพรุของ สผ
หยา=  ใส้ตัน Cyclocheilichthys apogon
หางเข้= ตะพัด
โฮก= สร้อยบัว Lobocheilus spp.
มะลิ= ซิวข้างขวาน Trigonostigma spp.
waterpanda approve [ 04 ก.พ. 2553 13:54:42 ]
ความคิดเห็นที่: 14
ปลาหยา ที่พังงาใช้เรียกพวกปลาหนามหลัง Mystacoleucus ครับ
นกกินเปี้ยว approve [ 04 ก.พ. 2553 14:00:17 ]
ความคิดเห็นที่: 15
: waterpanda
คำใต้ของปลาบางชนิด ส่วนยาวี ไปดูใน ปลาป่าพรุของ สผดาวน์โหลดได้ที่
http://chm-thai.onep.go.th/chm/publication.html#V1

...แก้ไขเมื่อ 05 ก.พ. 2553 10:31:12
นกกินเปี้ยว approve [ 05 ก.พ. 2553 10:30:47 ]
ความคิดเห็นที่: 16
ตอนนี้ ภาษาเขมร นำโด่ง
ภาคใต้ ..... น้อยไปนิ๊ดดด (คือ ทั้งหมดมีชื่อเดียว)
ขอเสียงภาคใต้หน่อยดีไหม (ทำแบบคอนเสริ์ท)
nano
------------------------------------------------------
จัดให้ครับ
เพิ่มเติมจากคุณ "นกกินเปี้ยว"

ภาษาถิ่นใต้  และหรือ มลายูถิ่น

เพกา - แบกอ (มลายูถิ่น)
มะนาว - ลูกนาว
มะม่วง - ลูกม่วง
ส้มโอ - ลูกนาวโอ
กระถิน - ตอเบา / สะตอเบา
ขนุน - ลูกหนุน
ถั่วลิสง - ถั่วใต้ดิน
มันสำปะหลัง - มันไม้ (เฉพาะถิ่น)
แตงโม - แตงจีน หรือ ลูกแตงจีน
อดุลย์ [ 05 ก.พ. 2553 10:41:26 ]
adulmr@gmail.com
ความคิดเห็นที่: 17
ขอบคุณค่ะคุณนกกินเปี้ยว ...
เดี๋ยวตรุษจีน ว่างมาก จัดการให้เรียบร้อย
มาอีกได้เรื่อยๆ  ค่ะ
nano approve [ 05 ก.พ. 2553 11:58:15 ]
ความคิดเห็นที่: 18
ภาษาเหนือ - เพิ่มเติมข้อมูลที่เห็นในตารางนะคะ

จั๊กจั่น = แมงแจ๊กแจ๋
ปลาช่อน = ปลาหลิม
ขนุน = บะหนุน
น้อยหน่า = บะหนอยแน่
เพกา = มะลิดไม้
ฟักทอง = บะน่ำแก้ว
มะระ = บะห่อย
มะละกอ = บะก้วยเต้ด
แมงลัก = กอมก้อขาว
กะเพรา = กอมก้อแดง
บวบ = บะนอย
เวียงไพร [ 06 ก.พ. 2553 18:29:18 ]
ความคิดเห็นที่: 19
มะพร้าว = บักพ้าว
ฟักแฟง  = บักโตน (บ่แม่น "ไอ้ฟัก" ใน"คำพิพากษา" เด๊อ)
มะละกอ = บักหุ่ง
ขนุน     = บักมี่
มะตูม   = บักตูม

***(หมาก, หมัก, บัก อาจต่างกันใน แต่ละถิ่น)

ผักชี      = หอมป้อม
หอมต้น = หอมแบ่ง
ผักชีฝรั่ง = หอมเป
ผักกุยช่าย = ผักแป้น
ลำพะเนียง approve [ 06 ก.พ. 2553 20:57:53 ]
ความคิดเห็นที่: 20
ภาษาถิ่นเขมร
บอแบล = กระเบน
อันเดิ๊ก = เต่า
กุมภิล = จระเข้
ออนแดงเงียง= ปลาดุก
จองวา = ปลาซิว
mim approve [ 09 ก.พ. 2553 20:38:50 ]
ความคิดเห็นที่: 21
ด้วงขี้ควาย = กุดจีขี้ควย
ตี๊กแตน = อีโต่ง
ผึ้ง = เผิ่ง
พยาธิ = ขี้กะตืก

แมลงวัน = แมงเวน
แมลงสาบน้อย = แมงแกลบ
หนอน = บ้ง
หนอนไหมบ้าน = ม้อน
หิงห้อย = แมงกะแสง,แมงแสง,แมงทิ้งถ่อน,แมงทิ้งถ่วง,แมงกระสือ


มะรุม = อีฮุม
electron approve [ 10 ก.พ. 2553 01:04:11 ]
ความคิดเห็นที่: 22
ขอเพิ่มเติมภาษาถิ่นใต้ ของจ.ชุมพร    ถามคุณยายมาสดๆ ร้อนๆ ครับ

แค = ดอกแค
มะนาว = ส้มนาว
มะม่วง = ม๋วง
ชะอม = ย๋อดอม
กระถิน = ย๋อดต่อเบา
ขนุน = ลู๋กหนุ้น
ชะพลู = ใบ่ช่าพลู
น้อยหน่า = น่อยแหน้
บัวบก = ผั้กแหวน
ผักกระเฉด = ผั้กฉี้ด
เพกา = ฝั้กเพ่กา
ฟักทอง = น้ำเต้า
มะเขือเทศลูกเล็ก = เขือเทศ
มะเขือพวง = ลู่กแว้ง
มะตูม = ลูกตู๋ม
มะรุม = ฝั้กรุม
มะละกอ = ลอกอ
แมงลัก = ใบ่แม่งลั่ก
มันแกว = หั้วมั๋นแกว
สมอไทย = หลูกหม้อ
สะเดา = ย๋อดเดา


ตั๊กแตนตำข้าว = ตั๊กทาย
ตะขาบ = ข๊าบ
ผีเสื้อ = แมงพี้
แมลงทับ = แม๋งทั่บ
พยาธิ = ย๊าด
แมงป่อง = แม๋งป้อง
แมงป่องบ้าน = ท่วยมัน
จั๊กจั่น = เวียด
ด้วงกว่างชน = แม๋งงัว
...แก้ไขเมื่อ 20 ก.พ. 2553 11:16:17
jos sky approve [ 20 ก.พ. 2553 11:13:19 ]
ความคิดเห็นที่: 23
ว่าจะตามมาส่งเสียงคนใต้สักหน่อยคุณนกกินเปี้ยวส่งเสียงไปแล้ว...555++

ดีๆ  ช่วยกันทำมาหากินเนอะ...
lonely sea approve [ 22 ก.พ. 2553 12:51:46 ]
ความคิดเห็นที่: 24
ภาษาถิ่นระนอง..บางอย่างอาจจะเรียกเหมือนกับที่อื่น

กล้วยคอหัก = กล้วยหอมเขียว
กล้วยมังลา = กล้วยตานี
กาหยู = มะม่วงหิมพานต์
กุ๊ยต่าว = ถั่วแขก
เกี่ยมฉ่าย = ผักกาดดอง
ไก่โถ่ง = ไก่โต้ง
ไก่เถื้อน = ไก่ป่า
กู่เหล = กะหล่ำปลี
ขี้พร้า = ฟักเขียว
คูรำ = เลียงผา
ฉ้ายซิ้ม = ผักกวางตุ้ง
ซ้มม๋า = กระเจี๊ยบแดง
ซ้มควาย = ส้มแขก
ซ้มเกล่า = ส้มจี๊ด
ดอกกุนหนี = ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกตรุษจีน = ดอกเฟื่องฟ้า
ดอกตาปู = ดอกผกากรอง
ดอกสามเดือน = ดอกบานไม่รู้โรย
ดอกหีบเสียง = ดอกว่านสี่ทิศ
ตอเทศ = ต้นกระถิน
ต่าวแหง = ถั่วงอก
แตงจีน = แตงโม
ถั้วใต้ดิน = ถั่วลิสง
นกคู่ด = นกกะปูด
นกบินหลา = นกกางเขน
น้ำเต้า = ฟักทอง
ปลาจิ้งจั้ง = ปลาไส้ตัน
ผมเงาะ = เงาะ
ย่าหมู = ฝรั่ง
ผักพูม = ผักหวานป่า
พวมพร้าว = จาวมะพร้าว
ฟาน = เก้ง
มันหงิ่ว = มันสำปะหลัง
มันหลา = มันหัว
ม่าซี้กู้ = ละมุดสีดา
แมงผี่ = ผีเสื้อ
แมงมี่ = แมลงหวี่
ยอดอม = ชะอม
หัวบอน = เผือก
หัวบ้าหวัน = หัวหอมใหญ่
หญ้าเกย = หญ้าเจ้าชู้
หญ้างับ = หญ้าไมยราบ
หมุดซัง = อีเห็น ชะมด
เห็ดหูลิง = เห็ดหูหนู
เหวียด = จั๊กจั่น
ออกดิบ = ทางคูน
ปลิวลม approve [ 23 ก.พ. 2553 00:48:19 ]
ความคิดเห็นที่: 25
ปลาช่อน=ปลาหลิม  (เหนือ)
มะละกอ=บ่าก้วยเตด(เหนือ)
บ่าเต้า   =แตงโม      (เหนือ)
france [ 05 มี.ค. 2553 18:33:24 ]
f_france07@hotmail.com
ความคิดเห็นที่: 26
มาดูปลากันบ้าง
ปลาครูดคราด-ปลาโรดโรด ปลาคูดคูด
ปลาเห็ดโคน-ปลาทราย
ปลาจวดยักษ์-ปลาเมี้ยน ปลาแม้ม ปลาอั๊งกั่ว
ปลากล้วยแดง-ปลาแดงแซว ปลาแดงตาดำ
ปลาหมูสี -ปลาตะมะ ปลาหัวเสี้ยม
ปลากะพงข้างปาน-ปลาข้างไฝ ปลาข้างปาน
ปลานกขุนทอง-ปลานกแก้ว ปลามุนเขี้ยว
ปลากะทุงเหว -ปลาเต๊กเล้ง ไอแช๊ด ปลาโทง
ปลาเรนโบว์รันเนอร์-กล้วยเกาะ กล้วยจรวด
ปลากะพงแดง-พงแดง แดงเขี้ยว แดงหลี
ปลาสร้อยนกเขา-ปลาปากแม้ม ปลากะพงแม้ม
ปลาสละ-ปลาสีเสียด
ปลาอีโต้มอญ-ปลากาบกล้วย
กระเบนหลังดำ-กระเบนน้ำ
ปลากระรอก ปลาข้าวเม่าน้ำลึก-ปลาตาหวาน
ปลาอังเกย-ปลาอังจ้อ
ปลาทรายขาว-ปลาขี้เหม็น
ปลาแข้งไก่-ปลาหางแข็ง ปลาเซ็กล้า
ปลาตาเหลือก-ปลาเดือน
ปลานวลจันทร์ทะเล-ปลาข้าวเหนียวบูด
ปลากะพงขี้เซา-ปลากะพงแหม ปลาหม้อแตก ปลากะพงดำ
ปลาหิน-ปลาเหล้าปู
ปลากะพงสีเงิน-ปลาหัวลาย ปลาสีเงิน
ปลากะพงข้างแถว-ข้างลวด
ปลาปากคม-ปลาเหลน
ปลาวัวตัวแบน-ปลางัว
ปลาหัวแบน-ปลาช้างเหยียบ ปลาหางควาย
ปลาตะกรับเสือดาว-ปลาขี้ตังหน้าตั้ง ปลาเสือดาว ปลากะทะ ปลาตะกรับ ปลาขี้เกง
ปลาดุกทะเล-ปลาดุกเล ปลามิหลัง
ปลาสลิดทะเล-ปลาสลิดหิน ปลาขี้ตัง
ปลาขี้ตังเบ็ด -ปลาเบ็ด
ปลากระบาง-ปลาจงม้ง
ปลาสีกุนตาโต-ปลาตาโต ปลาตาจง
ปลาค้างคาว-ปลาหุช้าง
แด๊ก approve [ 25 มี.ค. 2553 12:12:31 ]
ความคิดเห็นที่: 27
ประเภท   ไทย   เขมรถิ่นสุรินทร์   หมายเหตุ
ปลา   ปลา   แตฺร็ย   
ปลา   ปลากระดี่   แตฺร็ยกํเพลียญ   
ปลา   ปลากริม   แตฺร็ยเกริม   Trichopsis vittatus
ปลา   ปลาเข็ม   แตฺร็ยกํโตง   
ปลา   ปลาแขยง   แตฺร็ยกํเจาะฮ์   
ปลา   ปลาช่อน   แตฺร็ยปฺตวก   
ปลา   ปลาซิว   แตฺร็ยจังวา   
ปลา   ปลาดุก   แตฺร็ยแนง   
ปลา   ปลาตะเพียน   แตฺร็ยซอฺ   
ปลา   ปลาเนื้ออ่อน   แตฺร็ยตฺรออน   
ปลา   ปลาบู่   แตฺร็ยตํแร็ย   
ปลา   ปลาแป้นแก้ว   แตฺร็ยเมาะ   Parambassis siamensis
ปลา   ปลาสลาด   แตฺร็ยซลาด   
ปลา   ปลาหมอ   แตฺร็ยกรัญ   
ปลา   ปลาหลด   แตฺร็ย ซฺโลญ   
ปลา   ปลาไหล   อ?ตวง   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   กระบือ   กฺรแบ็ย   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   กระรอก   กํเปราะ   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   กวาง   รฺเมียง   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   เก้ง  (โบ)   ชลุฮ์   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   ค้างคาว   ปฺรเจว   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   ชะนี   โต๊จ   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   ช้าง   ตํแร็ย   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   พังพอน   กํโพน   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   แพะ   ปฺเป   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   แมว   เมว   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   แมว (โบ)   ชฺมา   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   แรด   รฺเมียฮ์   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   ลิง   สฺวา   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   วัว   โก   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   สุนัข     จฺแก   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   สุนัขจิ้งจอก   กจอฺก   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   เสือ   ขฺลา   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   หมาป่า (โบ)   สฺวาน   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   หมี    ขฺลาขฺมุม   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   หมู   จฺรูก   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   หมูป่า   จฺรูกเปฺรย   
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม   อีเห็น   สํโปจ   
สัตว์เลื้อยคลาน   กิ้งก่า   ติญโกย   
สัตว์เลื้อยคลาน   งู   ปัวะฮ์   
สัตว์เลื้อยคลาน   งูเขียว   ปัวะฮ์ เคว   
สัตว์เลื้อยคลาน   งูจงอาง   ปัวะฮ์ เวกกฺรแบ็ย   
สัตว์เลื้อยคลาน   งูน้ำไม่มีพิษชนิดหนึ่ง   ปัวะฮ์ ปลึด   
สัตว์เลื้อยคลาน   งูสิง   ปัวะฮ์ ซัง   
สัตว์เลื้อยคลาน   งูเหลือม   ปัวะฮ์ ถฺลัน   
สัตว์เลื้อยคลาน   งูเห่า   ปัวะฮ์ เวกตฺรโมก   
สัตว์เลื้อยคลาน   จระเข้   กฺเปอ   
สัตว์เลื้อยคลาน   จิ้งเหลน   แคฺลน   
สัตว์เลื้อยคลาน   จิ้งจก   ติญเจาะ   
สัตว์เลื้อยคลาน   ตะกวด    ตฺรกูด   
สัตว์เลื้อยคลาน   ตะพาบน้ำ   กํเทียย   
สัตว์เลื้อยคลาน   ตุ๊กแก   เตาะแก   
สัตว์เลื้อยคลาน   เต่า   เนิก   
สัตว์ข้อปล้อง   กว่าง   กํแจตฺรม   
สัตว์ข้อปล้อง   กิ้งกือ   มฺรุมเปรียฮ์   
สัตว์ข้อปล้อง   กุ้ง   แตฺร็ยกอง   
สัตว์ข้อปล้อง   ครั่ง   เลียะ   
สัตว์ข้อปล้อง   จักจั่น   เรย   
สัตว์ข้อปล้อง   จิ้งหรีด   จํเรด   
สัตว์ข้อปล้อง   ชันโรง   มํโรม   
สัตว์ข้อปล้อง   ด้วงดิ่ง   กฺคบ   
สัตว์ข้อปล้อง   ด้วงหนวดยาว   กแงด   
สัตว์ข้อปล้อง   ต่อ   มฺมัล   
สัตว์ข้อปล้อง   ตะขาบ   กฺแอบ   
สัตว์ข้อปล้อง   ตั๊กแตน   กฺรโนบ   
สัตว์ข้อปล้อง   ตั๊กแตนกิ่งไม้   ปัวะฮ์ปรีง   
สัตว์ข้อปล้อง   ตั๊กแตนตำข้าว   กฺรโนบ ติงต็อฺง   
สัตว์ข้อปล้อง   ตัวห้ำแมลงปอ   โกนกาย   
สัตว์ข้อปล้อง   แตน   ซฺรัง   
สัตว์ข้อปล้อง   บึ้ง   กํปีง   
สัตว์ข้อปล้อง   บุ้ง   ตังกอว สฺวา   
สัตว์ข้อปล้อง   ปู   กฺดาม   
สัตว์ข้อปล้อง   ผีเสื้อ   ปิงปฺลาด   
สัตว์ข้อปล้อง   ผีเสื้อไหม   เมบี   
สัตว์ข้อปล้อง   ผึ้ง   ขฺมุม   
สัตว์ข้อปล้อง   มด   ซฺมอจ   
สัตว์ข้อปล้อง   มดดำ   ซังอาล   
สัตว์ข้อปล้อง   มดแดง   อ?กฺรอฺง   
สัตว์ข้อปล้อง   มดแดง, นางพญา   เมอู   
สัตว์ข้อปล้อง   มวนแมงป่องน้ำ   กฺโตยตึก   
สัตว์ข้อปล้อง   มวนลำใย   เกลินเตีย   
สัตว์ข้อปล้อง   แมงป่อง   กฺโตย   
สัตว์ข้อปล้อง   แมงป่องช้าง   ขฺยา   
สัตว์ข้อปล้อง   แมงมุม   ติญวาย   
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงเม่า   เมพลีญ   
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงกระชอน   กะโมร, โจะโจร   
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงดานา   กฺดามตูก   
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงทับ   กํเพม   
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงทับ   กํเพมขฺมอจ   Chrysochroa saundersii
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงนูน   กํแจ   
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงนูน   กฺญง   
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงปอ   กฺตุมรุย   
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงภู่   กํแจลอฺง, ติญลอฺง   
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงวัน   รุย   
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงวันหัวเขียว   รุยเคว   
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงสาบ   กันลาด, ติญลาด   
สัตว์ข้อปล้อง   แมลงหวี่   มฺมวง   
สัตว์ข้อปล้อง   ยุง   มุฮ์   
สัตว์ข้อปล้อง   ร่าน   ติกอาล   
สัตว์ข้อปล้อง   ริ้น   ซจ   
สัตว์ข้อปล้อง   ไรไก่   ซฺเมิร   
สัตว์ข้อปล้อง   ลูกน้ำ   โกนมุฮ์   
สัตว์ข้อปล้อง   หนอน   ตังกอว   
สัตว์ข้อปล้อง   หนอนไหม   โกนเนียง   
สัตว์ข้อปล้อง   หมัด   ไจ   
สัตว์ข้อปล้อง   หมาร่า   กํแจเญียง   
สัตว์ข้อปล้อง   หิ่งห้อย   อ?ปึลเปก   
สัตว์ข้อปล้อง   เห็บ   ซํแก   
สัตว์ข้อปล้อง   เหลือบ   ระบอม   
สัตว์น้ำ   ปลิง   เชลิง   
สัตว์น้ำ   หอย   ขฺยอฺง   
สัตว์น้ำ   หอยโข่ง   ขฺยอฺงฮอง   
สัตว์น้ำ   หอยกาบ   กรม   
สัตว์น้ำ   หอยขม   กฺรเจา   
สัตว์ปีก   ไก่   เมือน   
สัตว์ปีก   ไก่งวง   เมือนเตาะ   
สัตว์ปีก   นกแก้ว    โกนเสก   
สัตว์ปีก   นกเขา   ลฺลัวอ์   
สัตว์ปีก   นกเขาไฟ   ลฺลัวอ์ เตรียง   
สัตว์ปีก   นกเขาใหญ่   ลฺลัวอ์ ทม   
สัตว์ปีก   นกเค้า   เมม   
สัตว์ปีก   นกแซงแซวหางปลา   ซัด(สัตว์)แขฺลงตูก   
สัตว์ปีก   นกกระจอกบ้าน   โกนจาบ   
สัตว์ปีก   นกกระทา,นกคุ่ม      โกฺรจ   
สัตว์ปีก   นกกระปูด   อาอูด   
สัตว์ปีก   นกกระสา   กระซา   
สัตว์ปีก   นกกะรางหัวขวาน   ตฺแตฮ์   
สัตว์ปีก   นกกา   กฺแอก   
สัตว์ปีก   นกกิ้งโครง     กิงโกลง   
สัตว์ปีก   นกจาบคา   ตฺรเดว   
สัตว์ปีก   นกเป็ดแดง   ปฺรเวอก   
สัตว์ปีก   นกพิราบ   เปรียบ   
สัตว์ปีก   นกยาง     เกาะ   
สัตว์ปีก   นกยูง    กฺงอก   
สัตว์ปีก   นกแร้ง   ตฺมาต   
สัตว์ปีก   นกแสก   แขฺลงซราพ   
สัตว์ปีก   นกเหยี่ยว   สฺเตียง   
สัตว์ปีก   นกเหยี่ยวขาว   สฺเตียงเปียะอาว   
สัตว์ปีก   นกเอี้ยง   โกนรีก   
สัตว์ปีก   นกเอี้ยงสาลิกา   โกนรีกกะฮอฺม   
สัตว์ปีก   นกเอี้ยงหงอน   โกนรีกเขฺมา   
สัตว์ปีก   นกฮูก   อุลอฺ   
สัตว์ปีก   เป็ด   เตีย   
สัตว์ปีก   เป็ดเทศ   กฺปา   
สัตว์ปีก   ห่าน   กฺงาน   
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก   กบ   อ?แกบ   
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก   เขียด   อ?แกบเสฺรา   
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก   เขียดชนิดเล็ก   กฺอัด   
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก   คางคก   ติญกัวะ   
สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก   ปาด   กํจํเจก   
อื่นๆ    พยาธิ   ปรูน   
อื่นๆ    ไส้เดือน   จํเลน
ปอง [ 08 เม.ย. 2553 09:14:50 ]
daerian@hotmail.co.th
ความคิดเห็นที่: 28
พืชบ้าง

ชะมวง   ตฺรมูง
ขาเขียด   จรัจญ์
ปลัง   จันลวง
เพกา   ปิกา
ฟักทอง   ระเปอว
มะเขือพวง   ตร๊อบตระโยง, ตรองจังกอม
มะตูม   พะเนอว
มะระขี้นก   มะเรียฮ์
มะรุม   มะรุม
แมงลัก   ลิงเลียะ
มันเทศ   ตันโลงเชวีย
สมอไทย   สมอฺ
สันตะวา    จระวาต๊อก (สันตะวาใบพาย)
แขยง   มะอฺอม
ปอง [ 08 เม.ย. 2553 09:34:16 ]
ความคิดเห็นที่: 29
ขอบคุณค่ะ
ทั้งหมดที่ส่งมา กำลังจัดการ data base ค่ะ
nano approve [ 14 เม.ย. 2553 13:43:27 ]
ความคิดเห็นที่: 30
ภาษาหล่มสักนะครับ
ขอแจม
บัีกกอ      มะละกอ
มะลิดไม้ ลิ้นฟ้า  เพกา
กิกเกี๊ยม จิกเจี๊ยม จิ้งจก
ผักอีฮุม มะรุม
ปลาข๊อ ปลาช่อน
บั๊กมี้ ขนุน
แมงกะเบี๊ย ผีเสื้อ
ผักเน่า ชะอม
จันฟอน พังพอน
ขี้มิ้น ขมิ้น
รู้แค่นี้ นอกนั้นจนปัญญาคับ

แถมสุโขทัยให้อีก

มะปุ๋น ฝรั่ง
แมงบี้ แมลงปอ
ลูกต๋อม ลูกช้าง
ตุ๊กกิ้ม จิ้งจก
ต๊อดโต ตุ๊กแก
หนำแหน้ น้อยหน่า
งัว วัว
มีอีกเยอะมากลืมแล้วอะครับ
เด็กบุ่งคล้า [ 28 เม.ย. 2553 22:30:34 ]
ความคิดเห็นที่: 31
ชื่อพื้นเมืองนี่  ลงไปถึงพื้นถิ่นเลยทีเดียว
ตอนแรกที่ถาม คิดแค่ว่า คงเรียกต่างกันเป็นภาคๆ  
ตอนนี้เข้าใจแล้วถึงความจริงที่ว่า คนที่รวมเรียกเป็น ไทย นั้นหลากหลาย
เชื้อสายของ แต่ละชาติพันธุ์ ปรากฏหลงเหลือในชื่อเรียกสิ่งของต่างๆ  โดยเฉพาะ ผัก กับ พืช ที่ใกล้ๆ  ตัว เหมือนว่า "ภาษา" บอกสิ่งที่มาจากโคตรเหง้า (ไม่หยาบนะคะ) โดยเฉพาะภาษาปาก  และสำเนียง

ขอบคุณทุกท่าน ที่ให้ความกระจ่าง  และเป็นฐานความรู้ให้กับทุกคนที่สนใจ
ข้อมูลเสร็จเมื่อไร จะนำมาลงไว้ให้ทุกท่านค่ะ
nano approve [ 04 พ.ค. 2553 10:42:23 ]
ความคิดเห็นที่: 32
อันนี้เพิ่งได้มาจาก หนองบัวลำภูครับ
นกกินปลี = นกกะปี๊ด
สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเสียงร้องของมันครับ
ตะขาบยักษ์ approve [ 04 พ.ค. 2553 12:04:31 ]
ความคิดเห็นที่: 33
รบกวนขอemailคุณ nano ด้วยครับ

ต้อง การจะส่งในรูป excel เคยรวบรวมไว้นิ๊ดหน่อย อยากจะร่วมลงขัน

ขอบคุณ ครับ
หมักดอง approve [ 04 พ.ค. 2553 16:58:47 ]
zo_ic@hotmail.com
ความคิดเห็นที่: 34
nano approve [ 04 พ.ค. 2553 18:41:23 ]

Name : *
E-mail :
Bold Italicized Underline Strikethrough Horizontal Rule Font Size Font Face Insert Image Insert Hyperlink Insert Email Insert FTP Link Superscript Subscript Insert List
Message :
  Security Code
CAPTCHA image
Verify Security Code.
<-- เฉพาะอักษร A-Z เท่านั้น
   
www.siamensis.org - Thailand Fish & Nature Explorer
An independent non-profit group
Established 2001
 All Rights Reserved 2001-2010 ©siamensis.org